GDPR – Holidaypark Kováčová
Informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle článkov 13 a 14 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“). Tieto podmienky ochrany súkromia sú venované všetkým dotknutým osobám o ktorých spracúvame osobné údaje vrátane klientov, zamestnancov, dodávateľov, zmluvných partnerov a osôb nachádzajúcich sa v priestoroch prevádzkovateľa.

Kto sme?
Spoločnosť AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s.r.o. je prevádzkovateľom Holidayparku. Prevádzkovateľ tiež pôsobí v oblasti gastronómie.

Osobné údaje
Osobnými údajmi sú podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prečo sú Vám tieto informácie poskytované

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Transparentnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb je kľúčovým princípom európskeho nariadenia o všeobecných ochranných údajoch (GDPR), ktoré je priamo implementované do Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento zákon sa má uplatňovať od 25. mája 2018. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s ustanoveniami GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Takéto spracovanie zahŕňa zhromažďovanie, ukladanie, používanie, zmenu.

Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ: AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1
Identifikačné Číslo spoločnosti: 36 675 351

Konáme v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a osobné  údaje, ktoré evidujeme, sú :

 • používané v súlade so zákonom, spravodlivo a v transparentnej podobe,
 • vyzbierané len na opodstatnené účely a nesmú byť použité vo forme, ktorá nie je kompatibilná s popísanými účelmi,
 • relevantné pre účely, ktoré sme Vám popísali v oznámení a ich použitie bude limitované výhradne iba pre tieto účely,
 • presné a aktualizované,
 • držané v evidencii len po dobu, ktorá je relevantná s účelmi, s ktorými sme Vás oboznámili,
 • uchovávané v bezpečných podmienkach.

Kto je v spoločnosti Zodpovedná osoba (DPO)?

Kontaktné údaje (DPO)
Ing. Zuzana Fraňová
Kúpeľná 76/70
Kováčová 96237
Slovenská republika
franova@kupelekovacova.sk


Kto je príslušným orgánom dohľadu nad ochranou osobných údajov?

Úrad pre ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
statny.dozor@pdp.gov.sk
+421 /2/ 3231 3214


Prečo musí spoločnosť zhromažďovať a uchovávať moje osobné údaje?

Oprávnené osoby prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje od dotknutých osôb za účelom identifikácie fyzickej osoby pri uplatnení oprávneného záujmu prevádzkovateľa, poskytnutia tovaru a služieb, konkrétne jedlá, nápoje a reštauračné služby, evidencie a prešetrenia podaných oznámení o protispoločenskej činnosti, zakúpenia darčekových poukazov, za účelom vedenia databázy zmlúv alebo za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa. Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe v zmysle § 13 ods. 1 písm. a), b) a f) zákona č. 18/2018 Z.z. Zaväzujeme sa zabezpečiť, aby informácie, ktoré zhromažďujeme a používame, boli na tento účel vhodné a nepredstavovali narušenie Vášho súkromia.

Ako bude spoločnosť používať osobné údaje, ktoré o mne zhromažďuje?

Prevádzkovateľ bude spracovávať (zhromažďovať, uchovávať a používať) poskytnuté informácie spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 307/2014 Z.z., o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak spracovávame osobné údaje na základe oprávnených záujmov, budeme vás informovať o tejto okolnosti a vašom práve vzniesť námietky. V niektorých prípadoch môžeme vaše údaje spracovať aj vtedy, ak nám k tomu poskytnete svoj výslovný súhlas. V takýchto prípadoch budeme požadovať Váš súhlas a budeme Vás informovať o vašom práve odobrať svoj súhlas.

Spracovávame nasledujúce údaje:

 • Osobné kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, číslo OP, rodné číslo, akademický titul, dátum narodenia, zabudnuté hodnoty (napríklad peňaženky, oblečenie, tašky, alebo  elektronika v našom zariadení).
 • Pracovné kontaktné údaje. Napríklad adresa firmy, ktorú zastupujete, pracovná emailová adresa a telefónne číslo.
 • Zmluvné údaje. Napríklad identifikačné údaje a údaje z identifikačných dokladov, obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb, typ koncového zariadenia, jeho označenie, evidenčné číslo motorového vozidla.
 • Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch. Pre účely zaradenia do zvýhodnených skupín zákazníkov.
 • Platobné informácie. Ako napr. číslo bankového účtu a výška spoplatnených služieb.
 • Údaje o korešpondencii a komunikácii. Ako napr. emailová korešpondencia, internetové dátové prenosy a IP adresa.
 • Špecifické osobné údaje. Výška a váha pre potreby bezpečnostných nastavení.
 • Prístupové práva. Vaše prístupové práva k rôznym aplikáciám v rámci IT infraštruktúry, čísla čipov.
 • Informácie týkajúce sa bezpečnosti. Ako napr. informácie o tom, či sa nachádzate v budove a záznamy CCTV (uzavretý televízny okruh).
 • Údaje z identifikačného dokladu. Občiansky preukaz cestovný pas.
 • Monitoring kamerovým systémom v Auparku. Vaša podobizeň a správania či výkon aktivít v našom zariadení. K záznamu budeme realizovať aktívny prístup výlučne až po zaznamenanom bezpečnostnom incidente.

Prevádzkovateľ bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely: 

 • Zákaznícka administratíva. Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zákazníkoch a službách im poskytnutým.  Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia ponukách pre našich zákazníkov. Právnym základom je zmluva uzatvorená medzi nami a oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 • Overovanie plnenia. Prostredníctvom dokladov ako fiškálna účtenka. Právnym základom oprávnený záujem, v kombinácií s plnením zmluvy uzatvorenej medzi nami.
 • Zachovanie bezpečnosti je prvoradým záujmom našej spoločnosti preto evidujeme vstupy a pohyb a aktivity v našom zariadení.
 • Direct marketing. Zaoberáme sa rozvojom našich zákazníkova ponukami na mieru pre nich. Právnym základom je oprávnený záujem v prípade Newsletter komunikácie a Súhlas, ktorý nám bol udelený.
 • Dane a účtovníctvo. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje. Právnym základom je plnenie zákonných povinností.
 • Bezpečnosť a ohrozenie prevádzky a siete. Kontrolujeme: funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu prevádzky našej siete, ktorej ste účastníkom, predaja, evidencie a kontroly používania vstupeniek do priestorov. Právnym základom je plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem prevádzkovateľa. Na právnom základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
 • Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať. Právnym základom je plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 • Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.
 • Marketingové súhlasy. Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od Vás vopred vyžiadame. Právnym základom je súhlas, ktorý sme od Vás získali.
 • Záznamy prejavov osobnej povahy. Na právnom základe oprávneného záujmu (predchádzanie zneužívaniu služby a ochrana majetku) a základe ustanovení § 12, odsek 2 a 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 10, odsek 3, písmeno a) Zákona, môže prevádzkovateľ vyhotovovať obrazové snímky alebo obrazovo zvukové záznamy na úradné účely na základe Zákona, na umelecké účely alebo na účely filmového, rozhlasového, tlačového alebo televízneho spravodajstva. Pri vykonávaní takéhoto záznamu prevádzkovateľ prihliada na oprávnené záujmy dotknutých fyzických osôb a dbá na čo najmenšiu možnú mieru zásahu do ich súkromia.
 • Zákazníci mladší ako 16 rokov. V prípade ak ku dňu podpisu zmluvnej dokumentácie s našou spoločnosťou ste nedosiahli vek 16 rokov a chcete našej spoločnosti poskytnúť marketingový súhlas je potrebné aby tento úkon bol realizovaný vašim zákonným zástupcom.
 • Monitoring kamerovým systémom v našich prevádzkach. Kontrola dodržiavania bezpečnosti a ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa. Všetky priestory s kamerovým monitoringom sú riadne označené piktogramom, logom prevádzkovateľa a adresou so všetkými informáciami o spracúvaní osobných údajov.  Právnym základom je oprávnený záujem našej spoločnosti.
 • Straty a nálezy. V prípade ak zabudnete v našich zariadeniach Vaše veci radi Vám ich odovzdáme ak budete požadovať ich vrátenie. Pre tento účel však musíme overiť Vašu identitu a zaznamenať komu sme tieto zabudnuté veci odovzdali. Právnym základom je oprávnený záujem našej spoločnosti.Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín

Cezhraničné prenosy osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín mimo členských štátov Európskej únie prevádzkovateľ nerealizuje.

Doba zachovania (retenčné obdobie)

Spoločnosť spracúva osobné údaje na V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s registratúrnym plánom.

Naša spoločnosť nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie.

Osobné údaje dotknutých osôb uchovávame dovtedy, pokým je to potrebné na splnenie účelu, na ktorý osobné údaje spracúvame. Dobu uchovávania spoločnosti určujú zákonné nariadenia a predpisy. V prípade, že dobu uchovávania nie je možné zo zákonov a nariadení určiť, určuje dobu uchovávania spoločnosť prostredníctvom svojich vnútorných predpisov a registratúrneho poriadku. Osobné údaje ktoré uchovávané na základe Súhlasu, po jeho odvolaní spoločnosť ďalej nespracúva. Pokiaľ je povolené rozhodovať automatizovanými prostriedkami alebo vykonávať automatizované spracovanie, posúdenie a predpoveď určitých aspektov vašej osoby (profilovanie) ktoré sa vykonáva v spoločnosti, informujeme vás o vašom práve namietať proti takémuto spracovaniu.

Zásady používania súborov cookie

Na účely správneho fungovania nášho webového sídla využíva naše webové sídlo súbory cookies.

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia pri návšteve nášho webového sídla. Používaním súborov cookies neporušujeme zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním nášho webového sídla súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho zariadenia. O tejto skutočnosti je návštevník webového sídla upozornený pri každej návšteve a svoj súhlas prejavuje pokračovaním v prezeraní našej webovej stránky.

Súbory cookies pomáhajú napr. k správnej funkčnosti webového sídla, pri zapamätávaní vyhľadávaných informácií, pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie.

Rozdelenie súborov cookie, ktoré používame:

Podľa doby platnosti

Používame tzv. „session cookie“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom zariadení iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení po dobu niekoľkých dní až mesiacov, prípadne pokiaľ ich ručne neodstránite.

Podľa účelu:

kľúčové (funkčné) cookies – bez nich nemôže naše webové sídlo fungovať

analytické – umožňujú sledovať návštevnosť stránok a využívanie rôznych funkcií. Podľa nich vieme naše webové sídlo lepšie prispôsobiť potrebám návštevníkov. Používame analytický nástroj Google Analytics, ktorý zaznamenáva prístupy na naše webové sídlo.

Zbierame údaje v kontaktnom formulári tu: http://holidaypark.sk/kontakt/

Používanie alebo obmedzenie používania súborov cookie je možné nastaviť vo vašom internetovom prehliadači. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookies môžete nájsť na webových stránkach podpory vášho prehliadača.

Chrome  |  Firefox  |  Internet Explorer  |  Microsoft Edge


Aké máte práva ako dotknutá osoba?

Ak spoločnosť spracúva, alebo uchováva Vaše osobné údaje, môžete, podľa platných právnych predpisov, požiadať o nasledujúce:

 • získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, ako dotknutá osoba máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli, alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov.
 • o to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo ako dotknutá osoba na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
  – ako dotknutá osoba namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  – spracúvanie osobných údajov je nezákonné a ako dotknutá osoba namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  – prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich ako dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
  – namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Vás ako dotknutej osoby.

Všetky vyššie  uvedené žiadosti budú odoslané tretím stranám v prípade, ak boli Vaše osobné údaje predmetom zdieľania s treťou stranou.

Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.

Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 63 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa, označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo, predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili, dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktujte nás na mailovej adrese franova@kupelekovacova.sk. My Vám spätne pošleme žiadosť o prístup k predmetu REC 4.2. Vyplnením a zaslaním nám tejto žiadosti a následnej identifikácie, Vás, ako dotknutej osoby, na základe uvedených údajov v žiadosti, túto zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.

V prípade, že si želáte podať sťažnosť na spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou (alebo tretími stranami), alebo na spôsob, ako bola Vaša sťažnosť vybavená, máte právo podať sťažnosť priamo dozornému orgánu, návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov.