Otváracie hodiny Cenník Animácie Bazény

Prázdninová súťaž pre školákov

VYHRAJ KOPEC CIEN PRE CELÚ TRIEDU A UČITEĽSKÝ ZBOR!

AKO NA TO?

PRÍĎ

sa okúpať
na Kováčovú

OZNAČ

na lístku, z ktorej
školy a triedy si

VYHRAJ

VSTUPY, SKIPASY
A ĎALŠIE CENY

Čo môžete vyhrať?

1x celodenný vstup

do Holidayparku Kováčová

pre každého študenta
z víťaznej triedy

v kategórií Dieťa (6-14 rokov)
alebo Junior (15-18 rokov),
podľa veku výhercu

1x celodenný SKIPASS

do strediska Winter Park Martinky

pre každého študenta
z víťaznej triedy

v kategórií Dieťa
alebo Junior,
podľa veku výhercu

1x celodenný vstup

do Holidayparku Kováčová

pre každého člena
učiteľského zboru

zo školy,
v ktorej sa nachádza
víťazná trieda

1x celodenný vstup

do Holidayparku Kováčová s 20 minútovou masážou podľa výberu

+ 1x celodenný SKIPASS

v stredisku Winter park Martinky

pre triednu učiteľku
a predsedu rady rodičov

výhernej triedy

Štatút súťaže „Prázdninová súťaž pre školákov“

Preambula

Tento štatút je jediným záväzným dokumentom upravujúcim pravidlá súťaže „Prázdninová súťaž pre školákov“ (ďalej ako „štatút“).

I. Účel súťaže

Účelom súťaže „Prázdninová súťaž pre školákov“ (ďalej ako „súťaž“) je oslovenie cieľovej skupiny žiakov základných škôl a študentov stredných škôl.

II. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je:
AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s. r. o. so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, zastúpená Ing. Jurajom Baluchom, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka: 42307/B.(ďalej len ako „vyhlasovateľ“).

III. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v období letných prázdnin, t.j. od 01.07.2017 do 31.08.2017 vrátane (ďalej len „obdobie trvania súťaže“) a bude ukončená vyhodnotením súťaže a odovzdaním cien.

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

 1. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá navštevuje základnú školu alebo strednú školu (ďalej len „študent“) a zapojí sa do súťaže v súlade s jej pravidlami (ďalej ako „účastník súťaže“).
 2. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti AQUAPARK Kováčová, s .r. o. a osoby podieľajúce sa na činnostiach súvisiacich s touto súťažou, najmä prípravou, spracovaním a vyhodnotením údajov pre účely súťaže a určením výhercov súťaže.
 3. Zo súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá sa do nej zapojila v rozpore s pravidlami tohto štatútu, dobrých mravov alebo platných právnych predpisov.

V. Pravidlá súťaže

 1. Účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť prostredníctvom:riadneho vyplnenia a vhodenia súťažného lístka do označeného plastového boxu, ktorý bude umiestnený v priestoroch pri hlavnej pokladni v Holidayparku Kováčová.Súťažný lístok musí obsahovať tieto údaje:- Meno a priezvisko študenta
  – E-mail a/alebo telefónne číslo
  – Názov navštevovanej školy
  – Číslo a písmeno navštevovanej triedy
  – Číslo pokladničného bloku ku zakúpenému vstupu (ďalej len „súťažný lístok“)
 2. Zapojením sa do súťaže účastník súťaže súhlasí s tým, že telefónne číslo, resp. telefónne číslo a e-mailová adresa uvedené v súťažnom formulári môžu byť použité na marketingové účely organizované výhradnej spoločnosťou AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s. r. o. (ďalej aj „kontaktné údaje“).
 3. Jeden súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže toľkokrát, koľkokrát navštívi AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s. r. o. ako platiaci zákazník.
 4. Súťažiacim je návštevník kupujúci si lístok v kategórií Dieťa (6-14 rokov) a v kategórií Junior (15-18 rokov) na 3-hodinový alebo celodenný vstup. Súťažiacim sú aj deti, ktorým je zakupované vstupné v rámci rodinného vstupu (rodinný vstup 2+1 = 1 súťažný lístok, 2+2 = 2 súťažné lístky, 2+3 = 3 súťažné lístky).
 5. Vyhlasovateľ nezodpovedá za skutočnosť, že účastník súťaže uvedie nesprávne alebo neúplné údaje a z tohto dôvodu ho nebude možné zaradiť do súťaže, resp. kontaktovať pre účely prevzatia výhry.

Vyhlasovateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži.

VI. Žrebovanie, kontaktovanie výhercov a odovzdanie cien

 1. Výhercom súťaže sa stáva trieda (všetci evidovaní žiaci), ktorej študenti vhodili v súťažnom období do zberného boxu najvyšší počet kompletne a správe vyplnených súťažných lístkov (ďalej ako „výhercovia súťaže“).
 2. V prípade, že dve a viac tried získa rovnaký počet hlasov, o výhercovi rozhodne žrebovanie z tried, ktoré mali najvyšší a zároveň rovnaký počet vhodených súťažných lístkov.
 3. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 04.09.2017 za účasti komisie zloženej z troch nezávislých členov menovaných vyhlasovateľom.
 4. Výherca súťaže bude o svojej výhre oboznámený zástupcom vyhlasovateľa telefonicky, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia súťaže. Ak sa výherca súťaže v súlade s predchádzajúcim odsekom neprihlási o výhru, vyhlasovateľovi sa nepodarí mu dovolať, výhru odmietne, vzdá sa výhry, výhru si neprevezme, bude zo súťaže vylúčený alebo mu z iného dôvodu nebude priznaný nárok na výhru v súlade s týmto štatútom, jeho nárok na výhru týmto zaniká a na miesto výhercu súťaže nastupuje náhradník podľa poradia, v akom bol náhradník vyhodnotený. Na náhradníka sa primerane uplatnia ustanovenia tohto štatútu týkajúce sa výhercu súťaže. Výhra zostáva vyhlasovateľovi, ak výhru nenadobudol vyžrebovaný výherca súťaže ani žiaden z náhradníkov.
 5. Ceny budú odovzdané výhercom súťaže osobne. V prípade, že si výherca nemôže cenu prevziať osobne, môže splnomocniť na jej prevzatie tretiu osobu.
 6. Výhra bude výhercovi súťaže odovzdaná na vopred dohodnutom mieste, resp. v priestoroch AQUAPARKu KOVÁČOVÁ, s. r. o..
 7. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady predmetov výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

Vyhlasovateľ má právo výhru v súťaži výhercovi súťaže neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v prípade, ak sa zistí, že výherca súťaže nesplnil podmienky súťaže alebo všetky podmienky na odovzdanie výhry alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

VII. Výhry (ceny)

 1. Výhry v súťaži sú nasledovné:- 1x celodenný vstup do AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s. r. o. pre každého študenta z víťaznej triedy v kategórií Dieťa (6-14 rokov) alebo Junior (15-18 rokov), podľa veku výhercu,- 1x celodenný SKIPASS do strediska Winter Park Martinky pre každého študenta v kategórií Dieťa alebo Junior, podľa veku výhercu,- 1x celodenný vstup do AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s. r. o. pre každého člena učiteľského zboru zo školy, v ktorej sa nachádza víťazná trieda,- 1x celodenný vstup do AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s. r. o. spojený s 20 minútovou masážou podľa výberu a celodenný SKIPASS pre dospelú osobu v stredisku Winter park Martinky pre triednu učiteľku výhernej triedy a pre predsedu rady rodičov výhernej triedy.

 

 1. Namiesto ceny nie je možné poskytnúť peňažnú alebo nepeňažnú náhradu ani iné plnenie. Výhra je neprenosná.
 2. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZDP“). Individuálne výhry, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 EUR, sú v súlade so ZDP oslobodené od dane z príjmov.
 3. Vyhlasovateľ súťaže informuje výhercov o hodnote ceny, ktorá bude uvedená v preberacom protokole. Výherca podpisom preberacieho protokolu vyjadruje súhlas s prevzatím výhry, ktorú je povinný uviesť vo svojom daňovom priznaní za predpokladu, že daňové priznanie podáva. Vyhlasovateľ nezodpovedá za nesplnenie si daňových povinností výhercu (za zdanenie výhry výhercom).

VIII. Ochrana osobných údajov

Vyhlasovateľ spracúva osobné údaje účastníkov súťaže, vrátane výhercov, v zmysle udelených súhlasov týchto osôb na spracúvanie osobných údajov na účel súťaže. Súhlasy podľa predchádzajúcej vety boli vyhlasovateľovi udelené pred samotným zapojením sa do súťaže.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Tento štatút nadobúda platnosť dňom podpisu vyhlasovateľa a účinnosť dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke vyhlasovateľa www.holidaypark.sk. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu v sídle vyhlasovateľa.
 2. Ustanovenia tohto štatútu je možné jednostranne meniť a dopĺňať zo strany vyhlasovateľa jednostranným vyhlásením, pričom každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné okamihom zverejnenia spôsobom podľa bodu 1. tohto článku.
 3. V prípade rozporu ustanovení tohto štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením vyhlasovateľa vo všetkých týchto prípadoch týkajúcich sa súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto štatútu.
 4. Osoby zapájajúce sa do súťaže vyjadrujú svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s obsahom tohto štatútu.
 5. Na zaradenie do súťaže ani na výhru nie je právny nárok. Výhru z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výherca súťaže nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo túto súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyhlásenia výhercu alebo odovzdania ceny.

TO TOP